Statut Fundacji "Fundacja Dla Kobiet Autentycznych"

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja Dla Kobiet Autentycznych zwana dalej "Fundacją", została ustanowiona przez: Renatę Gabarkiewicz zwaną dalej Fundatorem aktem notarialnym z dnia 26 września 2018 r. sporządzonym przez notariusza Katarzynę Kłudkę-Giejbo w kancelarii notarialnej w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kosynierów Gdyńskich 107, 66-400 Gorzów Wielkopolski (Repertorium A 6640/2018) i działa na podstawie obowiązującej ustawy o fundacjach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Gorzów Wielkopolski.

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

3. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może działać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jest to niezbędne dla właściwej realizacji jej celów.

4. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności. Działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 4

Celem Fundacji jest:

1. aktywizacja zawodowa kobiet, rozwój osobisty, budowanie własnej wartości na rynku zawodowym, promowanie przedsiębiorczości kobiet,

2. działalność na rzecz promowania i wspierania równości płci, w tym w życiu społeczno-ekonomicznym,

3. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, działalność na rzecz równouprawnienia i w yrównywania szans społecznych,

4. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

5. wspieranie organizacyjne i finansowe wszelkich form edukacji służącej rozwojowi zawodowemu, intelektualnemu i emocjonalnemu osób w każdym wieku,

6. działalność edukacyjna i zawodowa umożliwiająca wyrównywanie szans osób w każdym wieku, aktywizacja zawodowa wszelkich grup społecznych,

7. popularyzowanie aktywizacji zawodowej w ramach przedsiębiorstw rodzinnych,

8. popularyzacja alternatywnych form edukacji, w tym nowoczesnych metod szybkiego uczenia się i nauczania,

9. wspieranie i promowanie elastycznych oraz różnorodnych form zatrudniania pracowników oraz promowanie aktywnych i rozwojowych form wykorzystania czasu wolnego,

10. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,

11. promowanie i upowszechnianie dostępnych form pomocy rodzinie, umożliwiających budowanie więzi rodzinnych, wsparcie w procesie wychowania dzieci oraz rozwiązywanie problemów wychowawczych,

12. świadczenie pomocy osobom dotkniętym poważnymi schorzeniami zdrowotnymi, w tym w szczególności trudno uleczalnymi,

13. działalność wspomagająca ochronę i promocję zdrowia oraz pomoc społeczną,

14. działalność charytatywna,

15. promocja i organizacja wolontariatu,

16. działalność oświatowo-kulturalna, szczególnie w zakresie wspierania i podejmowania inicjatyw sprzyjającym promocji kultury, sztuki oraz ochrony tradycji,

17. wspieranie i inicjowanie różnorakich działań w zakresie międzynarodowej i krajowej współpracy ukierunkowanej na międzypokoleniową, międzyśrodowiskową i międzykulturową wymianę wiedzy, umiejętności oraz doświadczeń,

18. propagowanie i podejmowanie wszelkich form kontaktów i interakcji międzypokoleniowej i międzykulturowej, zmierzające do budowania relacji opartych na wzajemnym zrozumieniu i szacunku,

19. rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

20. wspieranie i promowanie działań edukacyjno - oświatowych w zakresie kształtowania postaw proekologicznych i prospołecznych,

21. wspieranie i podejmowanie działań ro zwierzęcych, w tym w szczególności poprzez propagowanie humanitarnego traktowania zwierząt, zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt,

22. prowadzenie działalności edukacyjnej i w ydawniczej,

23. współpraca z instytucjami państwowymi i społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji.

§ 5

1. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:

a) organizowanie i finansowanie programów szkoleniowych i zawodowych dla osób w każdym wieku,

b) organizowanie i finansowanie wyposażenia naukowego i badawczego placówek oświatowych,

c) wspieranie i organizacja imprez realizujących zadania w zakresie międzypokoleniowej, międzyśrodowiskowej i międzykulturowej wymiany wiedzy, umiejętności oraz doświadczeń,

d) organizowanie spotkań, konferencji, sympozjów, kongresów oraz wszelkich innych wydarzeń związanych tematycznie z celami statutowym,

e) organizowanie kursów oraz szkoleń,

f) wspieranie i uczestniczenie oraz organizowanie akcji promujących elastyczne formy zatrudnienia, aktywizacji zawodowej wszelkich grup społecznych, w tym osób w każdym wieku,

g) wspieranie inicjatyw lokalnych ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc pracy,

h) promowanie, upowszechnianie i udostępnianie informacji objętych celami statutowymi za pośrednictwem nowoczesnych mediów i technologii,

i) pomoc finansową i rzeczową,

j) organizowanie i udzielanie szeroko pojętej pomocy społecznej,

2. Dla osiągnięcia statutowych celów Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 6 Majątek Fundacji

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, w jaki Fundację wyposażył Fundator i wynosi 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych.

2. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację w toku jej działania.

3. Wartość środków majątkowych przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być niższa niż 2.000 (dwa tysiące) złotych.

§ 7

1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w szczególności z:

a) funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora,

b) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,

c) dotacji i subwencji i grantów,

d) akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych prowadzonych przez Fundację,

e) dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,

f) prowadzonej działalności gospodarczej Fundacji.

2. Środki majątkowe pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów, mogą zostać przeznaczone na realizację wszystkich celów Fundacji, chyba że Darczyńca zastrzegł, iż środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

§ 8

3. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

a) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej "osobami bliskimi",

b) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji,

d) zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 9

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za zaciągnięte zobowiązania.

§ 10

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. O momencie podjęcia działalności gospodarczej decyduje Zarząd.

2. Dochód z działalności gospodarczej jest w całości przeznaczony na realizację celów statutowych.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 11

Organami Fundacji są:

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej "Zarządem",

2. Rada Fundacji, zwana dalej "Radą".

Zarząd Fundacji
§ 12

1. Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu członków, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję, z w yjątkiem Fundatora.

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator. W skład pierwszego Zarządu Spółki wchodzi Fundator. Funkcję Prezesa Zarządu Fundacji pełni Fundator lub Członek Zarządu wskazany przez Fundatora.

4. Członkostwo Fundatora w Zarządzie Fundacji wygasa jedynie w przypadku śmierci lub złożenia przez niego rezygnacji. Upływ kadencji Zarządu Fundacji nie ma wpływu na członkostwo Fundatora w Zarządzie Fundacji.

5. Prezes kieruje pracami Zarządu, prezentuje stanowisko i opinie Fundacji na zewnątrz.

6. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

7. Zarząd może uchwalić Regulamin celem określenia struktury organizacyjnej i formy działania.

8. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,

b) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) śmierci członka Zarządu,

d) odwołania przez Radę Fundacji.

9. Zarząd w całości lub każdy z jego członków, z zastrzeżeniem ust. 4, może być odwołany przez Radę przed upływem kadencji, w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 13

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b) realizacja celów statutowych Fundacji,

c) zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji, prowadzenie polityki finansowej, w tym uchwalanie rocznych planów finansowych,

d) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych,

e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

f) przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji; w tym realizacja woli darczyńców, w przypadku zastrzeżenia celu na jaki ma być przeznaczona darowizna, jeżeli nie jest ona sprzeczna z celami Fundacji lub postanowieniami niniejszego Statutu,

g) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami ustawy o rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego, a następnie przedkładanie ich do zatwierdzenia przez Radę Fundacji oraz podawanie sprawozdania do publicznej wiadomości zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa (m.in. poprzez jego publikację na stronach internetowych Fundacji),

3. Posiedzenia Zarządu odbywa się według potrzeb Fundacji oraz działań przez niej realizowanych. Posiedzenie zwołuje Prezes nie rzadziej niż raz na kwartał.

4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Dla ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa.

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

6. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.

7. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków izlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

Reprezentacja
§ 14

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

§ 15

1. Obsługa administracyjna Zarządu i Rady Fundacji należy do biura Fundacji.

2. Zarząd może podjąć uchwałę w przedmiocie powołania dyrektora Fundacji, który będzie kierował Biurem Fundacji.

Rada Fundacji
§ 16

1. Rada jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji, odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru. Posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.

2. Rada Fundacji składa się z co najmniej trzech członków i jest wybierana na czteroletnią (4) kadencję. Kadencja Rady wygasa dla wszystkich członków równocześnie.

3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku tajnego głosowania pozostałych jej członków.

5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

a) pisemnej rezygnacji złożonej Przewodniczącemu Rady,

b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c) odwołania, o którym mowa w punkcie 4. niniejszego paragrafu,

d) Śmierci członka.

6. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

7. Członkowie Rady Fundacji:

a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji jedynie zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundacji.

§ 17

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Posiedzenie Rady zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady, na pisemny wniosek Zarządu lub Prezesa Zarządu.

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, chyba że Statut stanowi inaczej; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.

4. Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią Regulamin.

§ 18

Do zadań Rady należy w szczególności:

1. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

2. Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w tym ocena prawidłowości wykorzystania i gospodarowania majątkiem i środkami finansowymi Fundacji, zatwierdzenie planów finansowych Fundacji, zatwierdzanie bilansu rocznego i sprawozdania finansowo-rzeczowego z działalności Fundacji,

3. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,

4. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.

5. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.

6. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium,

7. Podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,

8. Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,

Rozdział V. Zmiana Statutu

§ 19

1. Zmian Statutu Fundacji dokonuje Rada Fundacji:

a) Z własnej inicjatywy po uprzednim zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji,

b) Na wniosek Zarządu,

c) Na wniosek Prezesa Zarządu.

2. Rada dokonuje zmian statutu uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 20

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją, jeżeli umożliwi to efektywne realizowanie celów statutowych.

2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.

3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały przy obecności co 2/3 członków uprawnionych do głosowania, podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.

§ 21

1. Rada Fundacji podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

2. Uchwała w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmowana jest bezwzględną większością głosów przy obecności wszystkich członków Rady.

3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji Jeżeli Rada w uchwale o której mowa w ust. 1 nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.

§ 22

Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel statutowy Fundacji, o którym mowa w § 6 Statutu, w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.


Statut Fundacji "Fundacja Dla Kobiet Autentycznych" (pl) - PDF

Statute of the Foundation "Fundacja Dla Kobiet Autentycznych" (en) - PDF